Search Result for "chamaeleo": 
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. type genus of the Chamaeleontidae;
[syn: Chamaeleo, genus Chamaeleo, genus Chamaeleon]


The Collaborative International Dictionary of English v.0.48:

Chamaeleo \Chamaeleo\ n. the type genus of the Chamaeleontidae. Syn: genus Chamaeleo, genus Chamaeleon. [WordNet 1.5]
WordNet (r) 3.0 (2006):

Chamaeleo n 1: type genus of the Chamaeleontidae [syn: Chamaeleo, genus Chamaeleo, genus Chamaeleon]