Search Result for "zwingli": 
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. Swiss theologian whose sermons began the Reformation in Switzerland (1484-1531);
[syn: Zwingli, Ulrich Zwingli, Huldreich Zwingli]


WordNet (r) 3.0 (2006):

Zwingli n 1: Swiss theologian whose sermons began the Reformation in Switzerland (1484-1531) [syn: Zwingli, Ulrich Zwingli, Huldreich Zwingli]