Search Result for "vayu": 
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. Hindu wind god;


WordNet (r) 3.0 (2006):

Vayu n 1: Hindu wind god
Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0:

47 Moby Thesaurus words for "Vayu": Agni, Asvins, Avalokita, Bhairava, Bhairavi, Brahma, Chandi, Daksha, Devaki, Devi, Dharma, Dharti Mai, Durga, Dyaus, Ganapati, Ganesa, Ganesha, Garuda, Hanuman, Himavat, Indra, Kali, Kama, Kamsa, Karttikeya, Lakshmi, Parjanya, Parvati, Pushan, Rahu, Rhibhus, Rudra, Sarasvati, Savitar, Shiva, Sita, Soma, Surya, Uma, Ushas, Vaja, Varuna, Varuni, Vishnu, Yama, Zephyr, Zephyrus