Search Result for "tasmania": 
Wordnet 3.0

NOUN (2)

1. an Australian state on the island of Tasmania;

2. an island off the southeastern coast of Australia;


WordNet (r) 3.0 (2006):

Tasmania n 1: an Australian state on the island of Tasmania 2: an island off the southeastern coast of Australia