Search Result for "sense modality":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. a particular sense;
[syn: modality, sense modality, sensory system]


WordNet (r) 3.0 (2006):

sense modality n 1: a particular sense [syn: modality, sense modality, sensory system]