Search Result for "paleozoic era":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. from 544 million to about 230 million years ago;
[syn: Paleozoic, Paleozoic era]


WordNet (r) 3.0 (2006):

Paleozoic era n 1: from 544 million to about 230 million years ago [syn: Paleozoic, Paleozoic era]