Search Result for "macadamia integrifolia":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. medium-sized tree of eastern Australia having creamy-white flowers;


WordNet (r) 3.0 (2006):

Macadamia integrifolia n 1: medium-sized tree of eastern Australia having creamy-white flowers