Search Result for "larix": 
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. larches;
[syn: Larix, genus Larix]


The Collaborative International Dictionary of English v.0.48:

Larix \Larix\ prop. n. The genus of trees comrising the larches. Syn: genus Larix. [WordNet 1.5]
WordNet (r) 3.0 (2006):

Larix n 1: larches [syn: Larix, genus Larix]