Search Result for "ileitis": 
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. inflammation of the ileum;


WordNet (r) 3.0 (2006):

ileitis n 1: inflammation of the ileum