Search Result for "genus psophia":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. type genus of the Psophiidae: trumpeters;
[syn: Psophia, genus Psophia]


WordNet (r) 3.0 (2006):

genus Psophia n 1: type genus of the Psophiidae: trumpeters [syn: Psophia, genus Psophia]