Search Result for "european raspberry":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. the common European raspberry; fruit red or orange;
[syn: wild raspberry, European raspberry, framboise, Rubus idaeus]


WordNet (r) 3.0 (2006):

European raspberry n 1: the common European raspberry; fruit red or orange [syn: wild raspberry, European raspberry, framboise, Rubus idaeus]