Search Result for "blue false indigo":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. wild indigo of the eastern United States having racemes of blue flowers;
[syn: blue false indigo, Baptisia australis]


WordNet (r) 3.0 (2006):

blue false indigo n 1: wild indigo of the eastern United States having racemes of blue flowers [syn: blue false indigo, Baptisia australis]